Агенция за хората с увреждания

Краен срок 07.03.2017

Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност

Допустими кандидати:

  • физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност (съгласно решение на ТЕЛК)
  • собственици на ЕТ или ЕООД с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност (съгласно решение на ТЕЛК) с приходи от основна дейност за 2016 г. до 50 000 лв.

Допустими разходи:

  • Държавни такси, свързани с учредяването на едноличното предприятие.
  • Разходи за ремонтно-строителни работи – до 4000 лв.
  • Разходи за закупуване на сграда или част от сграда (помещение) – до 5500 лв.
  • Разходи за оборудване и обзавеждане
  • Разходи за стартов оборотен капитал за придобиване на материални запаси (материали и/или стоки) – до 3000 лв.
  • Разходи за заплащане на такси за краткосрочен квалификационен курс – до 1600 лв.

Финансиране:

Максимален размер на субсидията – до 20 000 лева.