Новини

ПРОМЕНИ, влезли в сила от 1-ви януари 2021 г., съгласно:

Закон за бюджета на ДОО

– Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2021 г.:

– Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 650 лв.;

– Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 420 лв.;

– Максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.

Определя се минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2021 г. – 300 лв.

Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2021 г. – 12,00 лв., и дневен максимален размер на обезщетението за безработица за 2021 г. – 74,29 лв. Срок за изплащане на обезщетението – от 4 месеца до 1 година.

Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до двегодишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване за 2021 г. – 380 лв.

Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2021 г. – 540 лв.

През 2021 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО ще се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни.

Закон за семейни помощи за деца:

– Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете за 2021 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на 410 лв. е, както следва:

– за семейство с едно дете – 40 лв.;

– за семейство с две деца – 90 лв.;

– за семейство с три деца – 135 лв.;

– за семейство с четири деца – 145 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.

– При средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца – от 410,01 лв. до 510 лв. включително размерът на месечните помощи за отглеждане на дете е 80 на сто от размера на помощта, посочен по-горе.

– Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2021 г. е, както следва:

– за първо дете – 250 лв.;

– за второ дете – 600 лв.;

– за трето дете – 300 лв.;

– за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.

– За жени, които не се осигуряват за Общо заболяване и майчинство или са осигурени за Общо заболяване и майчинство, но не получават обезщетение поради липса на необходимия 12 месечен осигурителен стаж. Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 410 лв.

– Размерът на еднократната помощ при бременност е 150 лв. Изплаща се 45 дни преди определения термин за раждане.

– Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година на детето е 200 лв.

– Размерът на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2021 – 2022 година е 300 лв.

– Размерът на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас за учебната 2021 – 2022 година е 300 лв.

Закон за корпоративното подоходно облагане:

– Авансови вноски не правят данъчно задължените лица, чийто нетни приходи от продажби за годината преди предходната /2019 г./ не надвишават 300000 лв. Данъчно задължените лица декларират тримесечните авансови вноски за корпоративен данък за текущата календарна година с декларация по чл. 87а в срок от 01 март до 15 април на текущата година. В срок до 15 ноември – лицата могат да подават декларация съгласно чл. 88 за промени на авансовите вноски. Промените на вноските може да се ползват едва след нейното подаване. Тримесечните авансови вноски се внасят в следните срокове:

– за първо тримесечие – до 15 април;

– за второ тримесечие – до 15 юли;

– за трето тримесечие – до 1 декември;

– за четвърто тримесечие – не се прави тримесечна авансова вноска.

В Търговски регистър към Агенция за вписвания търговците и юридическите лица с нестопанска цел не подават нулева декларация през 2021г., ако такава е подадена през 2020г.

Предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закон за счетоводството, декларират това обстоятелство еднократно за първия отчетен период, в който не са осъществявали дейност, като подават в НСИ декларация Приложение 11, в срок до 30 юни 2021 година.

В случаите на прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност през 2021 г., за лицата не е налице задължение за подаване на годишен отчет за дейността. Те подават в НСИ Приложение  № 10 – ГОД за предприятия в ликвидация или в несъстоятелност за 2021 година.