ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Индикативна годишна работна програма за 2017 г.

Март 2017

Процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“

Бюджет: 68 454 050 лв.

Цел: Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията, като изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС):

ИКТ и информатика

мехатроника и чисти технологии

индустрия за здравословен живот и биотехнологии

нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Допустими кандидати:

Предприятия по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, които имат поне три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016)

Допустими разходи:

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)

Разходи за услуги

Оперативни разходи (възнаграждения,наем на помещения и др.)

Финансиране:

% на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 25% – 70%

Минимален размер на БФП за проект: 100 000 лв.

Максимален размер на БФП за проект: 1 000 000 лв.

Юни 2017

Процедура „Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории“

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“

Бюджет: 9 779 150 лв.

Цел: Създаване на нова и подобряване на съществуваща иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти

Допустими кандидати:

Съществуващи средни и големи предприятия

Допустими дейности: Дейности за инвестиционна подкрепа за изграждане на нови, разширяване и модернизация на съществуващи тематично фокусирани лаборатории

Допустими разходи:

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)

Разходи за СМР

Финансиране:

% на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 25% – 60%

Минимален размер на помощта: 100 000 лв.

Максимален размер на помощта: 1 250 000 лв.

Юли 2017

Процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“

Бюджет: 71 644 656 лв.

Цел: Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и прилагане на нови решения, техники и методи

Допустими кандидати:

Съществуващи малки и средни предприятия от преработващата промишленост

Допустими дейности:

Дейности за изпълнението на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно и устойчиво използване на ресурсите, в област отпадъци, води, рециклиране на материали

Информираност и публичност

Допустими разходи:

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)

Разходи за услуги

Разходи за материали и консумативи

Разходи за организация и управление

Финансиране:

% на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 35% – 75%

Минимален размер на помощта: 300 000 лв.

Максимален размер на помощта: 2 000 000 лв.

Септември 2017

Процедура „Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на Национална стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия (НСНМСП)

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

Бюджет: 67 227 768 лв.

Цел: Създаване и развитие на нови предприятия в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейските и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП

Допустими кандидати:

Микро, малки и средни предприятия с по-малко от три приключили финансови години

Допустими дейности:

Дейности за реализирането на предприемачески идеи в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства: подкрепа за стимулиране на износа; предприятия, разработващи нови продукти и услуги, свързани със застаряване на населението, полагане на грижи и здравеопазване; въвеждане на зелени технологии;

Дейности за разработване на нови продукти и услуги в области съгласно НСНМСП. Насърчават се новосъздадените предприятия от секторите C, J, M, а именно:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

С20 „Производство на химични продукти“

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Допустими разходи:

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)

Разходи за услуги

Оперативни разходи (възнаграждения,наем на помещения и др.)

Финансиране:

% на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 90%

Минимален размер на помощта: 50 000 лв.

Максимален размер на помощта: 391 166 лв.