Счетоводни услуги

АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Организация на счетоводството и изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика
 • Текущо осчетоводяване на входящите и изходящите първични документи и завеждане на счетоводните регистри
 • Съставяне на амортизационната политика и амортизационния план на дружеството. Определяне на методите на амортизация, срока на годност, амортизационната норма, прага на същественост, одобрена от управителя на фирмата
 • Подготовка и регистрация на фирмата по Закона за данък върху добавената стойност и водене на ДДС отчетност
 • Изготвяне и подаване на декларации по ЗДДС,ЗКПО,ЗМДТ и ЗДДФЛ
 • Организиране на процеса на отчитане на стоковоматериалните запаси в търговските обекти/магазини, складове, офиси, производствени цехове чрез складова система
 • Изготвяне на документи и представителство пред органите на НАП, НОИ, НСИ, Главна инспекция по труда
 • Изготвяне на справки и анализи за мениджърски цели
 • Годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на данъчното законодателство, Международни счетоводни стандарти и Национални стандарти за финансови отчети
 • Подаване на документи по електронен път за обявяване на обстоятелства в Търговски регистър – Агенция по вписвания
 • Изготвяне на оферти и договори от името на клиента
 • Изготвяне на инструкции за безопасна работа и вписване на необходимите регистри в търговските обекти
 • Годишно счетоводно приключване

ЕДНОКРАТНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

СЧЕТОВОДСТВО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КОНСУЛТАНТИ НА СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ, ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Изготвяне и подаване на данъчни декларации на физически лица

Вписване в Регистър БУЛСТАТ и регистрация в НАП за лица, упражняващи свободни професии