Услуги за ТРЗ и Личен състав

 • Изготвяне на Трудови договори, Граждански договори, Допълнителни споразумения към трудови договори и регистрацията им в НАП
 • Изготвяне на Заповеди за прекратяване, платен отпуск, неплатен отпуск
 • Изготвяне на Удостоверения за трудов стаж – УП-2 и УП-3
 • Изготвяне на Договори за управление и контрол
 • Изготвяне на Декларация и регистрация на самоосигуряващи се лица в НАП
 • Изготвяне на Договори за изработка,поръчка или услуги по ЗЗД и ТЗ
 • Изготвяне на Длъжностни характеристики на персонала на фирмата
 • Изготвяне на Вътрешни правила за формиране на работната заплата
 • Посредничество със Служби по трудова медицина
 • Сътрудничество при проверки от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда
 • Оформяне на Трудови книжки
 • Изготвяне на Разчетно платежни ведомости за заплати
 • Изготвяне на Платежни нареждания за размера на дължими месечни осигуровки
 • Изготвяне на Служебни бележки за доход
 • Водене на Регистър на представените болнични листове.
 • Регистриране на представените болнични листове в НОИ.
 • Подаване на Декларации Образец 1 и 6
 • Сътрудничество при ревизии от НАП и НОИ