Финансиране от ЕС и държавен бюджет

ЕС предоставя финансиране за множество разнообразни проекти и програми в области като заетост и социално приобщаване, земеделие и развитие на селските райони, научни изследвания и иновации.

Финансирането от ЕС и държавния бюджет помага за модернизацията на българските предприятия, за повишаване на тяхната конкурентоспособност и за създаване на нови работни места. Отчитането се управлява съгласно строги правила, за да се гарантира стриктен контрол върху това как се използват средствата и дали се изразходват прозрачно и отчетно.

Ние предлагаме:

Подготовка на документи за кандидатстване по европейски и национални програми за финансиране

Разработка на бизнес планове и бюджети

Управление на проекти – технически и финансов отчет

Подготовка на документи и водене на преговори с Търговски Банки за отпускане на кредити