2016

Нови условия за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст

От 1 януари 2016 г. влизат в сила промени в условията за пенсиониране, според които право на пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се придобива при:

  • навършване на 60 години и 10 месеца от жените, необходими осигурителен стаж – 35 години и 2 месеца
  • 63 години и 10 месеца от мъжете, необходим осигурителен стаж –  38 години и 2 месеца.

От 31 декември 2016 година възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година:

  • до 31 декември 2029 година възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 година – с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст;
  • до 31 декември 2017 година възрастта за мъжете се увеличава с 2 месеца, а от 1 януари 2018 година – с по един месец за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст.

Изискващият се осигурителен стаж също нараства от 31 декември 2016 година – от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете през 2027 година.

От 1 януари 2016 година хората, натрупали изискуемия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за трета категория труд, ще могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от навършване на предвидената за съответната година в КСО възраст. На тези, които изберат да се пенсионират по-рано, пенсията им ще бъде намалена с 0,4 процента за всеки недостигащ месец до възрастта за пенсиониране. Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено.

Нови условия за пенсиониране за недостигащ осигурителен стаж

Плавно се увеличава възрастта за пенсиониране на мъжете и жените при недостатъчен осигурителен стаж. През 2016 година те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 години и 10 месеца за жените и мъжете и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2016 година възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст през 2023 година.

Нови условия за ранно пенсиониране на лица, работили при тежки и вредни условия на труд

През 2016 година изискванията за пенсиониране за лица, работещи при условията на:

  • първа категория труд са: навършени 48 години за жените и 52 години и 10 месеца за мъжете,
  • втора категория труд са: навършени 53 години за жените и 57 години и 10 месеца за мъжете.

Освен навършена определена възраст, за придобиване право на пенсия е необходимо те да са работили не по-малко от 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд и да имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.
За жените, работещи при условията на първа категория труд, възрастта се покачва с по 4 месеца от 2016 година до 2037 година, а за мъжете – с по 2 месеца за периода от 2016 година до 2029 година, до достигане на 55-годишна възраст и за двата пола. За жените, работещи при условията на втора категория труд, възрастта се покачва с по 4 месеца за периода от 2016 година до 2037 година, а за мъжете – с по 2 месеца за периода от 2016 година до 2029 година до достигане на 60-годишна възраст и за двата пола.