2017

ОТНОСНО: промени в Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.

Минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2015 г. от упражняване  на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. – 460 лв.;

б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 500 лв.;

в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.;

г) над 7500 лв. – 600 лв..

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 г. и 2017 г. е 460 лв. (основание чл. 9, ал. 2 от ЗБДОО за 2017 г.).

Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители не е променен спрямо 2016 г. – определен е в размер на 300 лв. (основание чл. 9, ал. 1, т. 3 от ЗБДОО за 2017 г.);

Максималният месечен размер на осигурителния доход не е променен спрямо 2016 г. – определен е в размер на 2600 лв. (чл. 9, ал. 1, т. 4 от ЗБДОО за 2017 г.).

ОТНОСНО: промени в Кодекса за социално осигуряване (в сила от 01.01.2017 г.)
Осигурителни вноски:

От 1 януари 2017 г. осигурителната вноска за фонд “Пенсии“ се увеличава с 1 процентен пункт, от който: 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице. В резултат от увеличението общият размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ на ДОО е както следва:

  • за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. – 18,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а от КСО – 21,8 на сто;
  • за лицата, родени след 31 декември 1959 г. – 13,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а от КСО – 16,8 на сто.
Обезщетения:

Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица 7,20 лв. и ограничението му на ниво от 60 на сто от осигурителния доход на лицето преди загубата на работа. Запазва се периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения  при временна неработоспособност – 18 календарни месеца, при безработица и бременност и раждане – 24 календарни месеца.

Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал.5 на КСО – за първите три работни дни се изплаща 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение от осигурителя, а от четвъртия ден на настъпване на неработоспособността се изплаща парично обезщетение от ДОО.

Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане от 410 дни.

Запазва се размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст на 340 лв..

Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице на 540 лв.

Установява се, че правото на помощ при смърт на съпруга, децата и родителите на самоосигуряващо се лице се поражда при внесени осигурителни вноски за последния месец преди смъртта на лицето, за който е изтекъл законоустановеният срок за внасянето им. /чл. 13 ал. 2  КСО/.

Периода за изплащане на обезщетение за безработица обхваща единствено осигурителният принос на лицата във фонд „Безработица” на ДОО след 2001 г. /чл. 54в ал.1/ За получаване на обезщетение за безработица през максималния период от 1 година вече се изискват 12 години непрекъснат осигурителен стаж вместо досегашните 25.

От 1 януари 2017г.

Период на изплащане на обезщетение

(месеци)

Необходим осигурителен стаж 
с осигуряване за безработица за времето след 31.12.2001 г. (години)
4До 3
6 3-6
8 6-9
10 9-12
12 Над 12

Остава и изискването за минимум 9 месеца осигурителен стаж през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването, за да могат да се получават обезщетения.

Съгласно действащата разпоредба на чл. 163, ал. 8 от КТ със съгласието на майката (осиновителката) след навършване на 6-месечна възраст на детето само бащата (осиновителят) може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни. Когато бащата е неизвестен, отпускът може да се ползва от един от родителите на майката. Когато бащата (осиновителят) е починал, отпускът може да се ползва от един от родителите на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя).

Урежда се и правото на работничката или служителката, която сама е осиновила дете, да може след навършване на 6-месечна възраст на детето да даде съгласието си отпускът за остатъка до 410 дни да се ползва от един от нейните родители (чл. 163  ал.11 КТ)

Майките (осиновителките), които имат право да ползват отпуска при бременност и раждане до навършване на едногодишна възраст на детето, но не го използват, а се върнат на работа, получават обезщетение от държавното обществено осигуряване в размер 50 на сто от полагащото се обезщетение при бременност и раждане. Тази възможност се предоставя на бащите (осиновителите) / влиза в сила от 1 юни 2017 г./

Пенсии:

Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г.:от 1 януари до 30 юни – 161,38 лв.;

от 1 юли до 31 декември – 165,25 лв.

От 1 януари 2017 г. процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се увеличава от 1,1 на 1,126 с процент, определен по правилото на чл. 100 от КСО (2,4 на сто);

От 1 юли 2017 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година не се осъвременяват по чл. 100 на КСО, а се преизчисляват с новия процент за всяка година осигурителен стаж – 1,126;

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и социалната пенсия за старост се увеличават от 1 юли 2017 г. с 2,4 на сто (чл. 100 на КСО);

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии (за новоотпуснати и състояние) се запазва в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход – 910 лв.;

Предвижда се всяка календарна година НОИ да уведомява лицата, на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възрасти които навършват възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО през следващата календарна година за условията,при които могат да се пенсионират.  /чл. 33 КСО/

Промяна в режима за преизчисляване на пенсиите за осигурителен стаж  и възраст и за инвалидност въз основа на придобит след пенсионирането осигурителен стаж и доход, по искане на пенсионера, свързана с ограничението това да става не повече от веднъж в рамките на една календарна година.

Болнични листи:

Срокът за обжалване на болничните листове за НОИ започва да тече от датата на представяне на данните за изплащане на обезщетенията за временна неработоспособност, бременност и раждане, подавани от осигурителите и самоосигуряващите се лица по реда на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване./чл. 112  от Закона за здравето/.