2018

С приетия ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ от 1.01.2018 г. настъпват следните промени:
 • Минимална работна заплата за страната от 01.01.2018 г. – 510 лева
 • Минимален месечен осигурителен доход за 2018г. на самоосигуряващи се лица, както и за започналите дейност през 2018 г.   – 510 лева
 • Максимален месечен размер на осигурителния доход за 2018 г. – 2600 лева
 • Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 350 лева
 • Размер на парично обезщетение за отглеждане на дете до 2 год. възраст през 2018 г. – 380,00 лева
 • Размер на еднократната помощ при смърт на осигурено лице  –  540,00 лева
 • Здравна осигуровка, когато лицето на трудов договор е във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете – 24.48 лв. /510 лв.*4.8%/
 • Здравна осигуровка на лицата в неплатен отпуск и безработни лица – 20.40 лв. /255 лв.*8%/
 • Дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2018 г. – 9 лв., и дневен максимален размер на обезщетението за безработица за 2018 г. – 74,29 лв. Безработните лица, чиито правоотношения са прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326, 330 и 331 от Кодекса на труда, както и безработните лица, придобили право на обезщетение преди изтичане на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение, получават минималния дневен размер на обезщетението за безработица за срок 4 месеца.
 • Минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2018 г.:
 • от 1 януари до 30 юни – 200 лв.;
 • от 1 юли до 31 декември – 207,60 лв.
 • Минимален размер на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване:
 • от 1 януари до 30 юни – между 170 лв. и 230 лв.;
 • от 1 юли до 31 декември – между 176.46 лв. и 238.74 лв.
 • Минимален размер на наследствена пенсия:
 • от 1 януари до 30 юни – 150 лв.;
 • от 1 юли до 31 декември – 155.70 лв.
 • Размер на социалната пенсия за старост – 120.98 лв.
 • Еднократната помощ при раждане 2018 г.:
 • За първо дете – 250 лв.;
 • За второ дете – 600лв.;
 • За трето дете – 300 лв.;
 • За четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.
Въпроси и отговори:

Колко време трябва да съм се осигурявал за да имам право на болничен?  – 6 месеца осигурителен стаж.

Как се изчислява възнаграждението по време на болнични? – Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. Осигурителят не изплаща възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност в случаите, в които:

 • след първите 3 работни дни временната неработоспособност продължава без прекъсване;
 • в случаите при бременност и раждане.

Ако лицето няма изискуемия 6 месечен осигурителен стаж, то няма право на парично обезщетение от ДОО.

Дневното парично обезщетение от ДОО за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто, а за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест – в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността.

Дневното парично обезщетение от ДОО при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица-внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната.

В какъв срок документите свързани болничния лист се представят в НОИ?  – от осигурителите, техните клонове и поделения – до 10-о число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя;

 • от самоосигуряващите се лица – до 10-о число на месеца, следващ този, през който е издаден документът за изплащане на обезщетението.

След като е прекратено трудовото правоотношение, имам ли право да продължа да получавам болнични? – от 01.01.2018 г. – НЕ

В какъв срок самоосигуряващият се може да променя процентът върху който се осигурява?  – самоосигуряващият се може да променя процентът върху който се осигурява за текущата година, до 31 януари на текущата година.

Какви са лихвите за невнесени в срок задължения за осигуровки?  –  Вземанията за невнесени осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за неправилно извършени осигурителни разходи се събират с лихва в размер на основния лихвен процент на Българската народна банка за периода плюс 10 пункта.

До колко работни дни не платения отпуск се зачита за трудов стаж?  – до 30 работни дни през една календарна година.

Какви са ограниченията за плащане в брой през 2018 г.?  – Плащанията се извършват с превод или внасяне по платежната система, когато:

 • Са на стойност равна или надвишаваща 10 000 лева
 • На стойност  под 10 000 лева, представляваща част от парична престация  по договор, чиято стойност е равна или надвишава 10 000 лева
 • Прилага се и в случайте на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна или надвишава 10 000 лева.Равностойността се определя на курса на БНБ в деня на плащането.

Какъв е срокът след напускане на работа да се регистрирам на борсата?  – Срокът е 7 работни дни от прекратяване на договора. Брои се от първия неработен ден. Ако се изпусне срока, санкции няма, но се намалява обезщетението, което трябва да се получи.

Кой има право на парично обезщетение за безработица? – Лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.

Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца.

Периодът на паричното обезщетение за безработица на лицата, чието осигуряване е прекратено след 31 декември 2017 г., се определя както следва:

Осигурителен стаж с осигуряване за безработица за времето след 31.12.2001 г.
(години)
Срок на изплащане на обезщетението
(месеци)
до 3 години4
от 3 година и 1 ден до 7 години6
от 7 години и 1 ден до 11 години8
от 11 години и 1 ден до 15 години10
над 15 години12

Кога се дължат тримесечни авансови вноски съгласно ЗКПО?Тримесечни авансови вноски – извършват се от лицата, чиито нетни приходи от продажби за предходната година са в диапазона от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително.

Какъв е размерът на данъчни облекчения за трудоустроени лица? – От месечно намаление на данъчната основа с 660 лева и от обща годишна данъчна основа – намаление на данъчната основа с 7920 лева годишно.

Какви са процентите на необходимо присъщите разходи за 2018 г.? – За доходи от наеми – 10% ; За граждански договори – 25%; За авторски хонорари – 40%; За регистрирани земеделски производители – 60%