2019

ПРОМЕНИ В ОБЛАСТТА НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ, влезли в сила от 1-ви януари 2019 г.

1. Въведен е минимален месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица в размер на 560 лв. за 2019 г. (с чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за 2019 г.).

2. Минималният месечен осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите е определен в размер на 400 лв. за 2019 г. (с чл. 9, т. 3 от ЗБДОО за 2019 г.).

3. Максималният месечен осигурителен доход за 2019 г. е определен в размер на 3000 лв.

4. Размер на осигурителната вноска за закупуване на един месец осигурителен стаж за завършено висше или полувисше образование, както и за недостигащ стаж при пенсионирането (чл. 9а, ал. 1, 2 и 6 от Кодекса за социално осигуряване) – 110,88 лв.

5. Минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж (чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване):

– от 1 януари до 30 юни 2019 г. – 207,60 лв.;

– от 1 юли до 31 декември 2019 г. – 219,43 лв. (увеличение с 5,7 на сто).

6. Максимален размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях:

– от 1 януари 2019 г. до 30 юни 2019 г. – запазва се на 910 лв.;

– от 1 юли 2019 г. – 1200 лв., определени като 40 на сто от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за 2019 година.

7. Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива, както следва:

– за жени – възраст: 61 г. 4 м., стаж: 35 г. 8 м.;

– за мъже – възраст: 64 г. 2 м., стаж: 38 г. 8 м.

8. Парично обезщетение за безработица и срокове за изплащането му:

Осигурителен стаж с осигуряване за безработица за времето след 31.12.2001 г. (години) Срок на изплащане на обезщетението (месеци)
до 3 години4
от 3 години и 1 ден до 7 години6
от 7 години и 1 ден до 11 години8
от 11 години и 1 ден до 15 години10
над 15 години12

ПРОМЕНИ В ОБЛАСТТА НА ДАНЪЧНОТО и СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, влезли в сила от 1-ви януари 2019 г.

1. Дружествата, които са се регистрирали доброволно за ДДС цели, могат да се дерегистрират след 12 месеца от началото на календарната година, следваща годината на тяхната доброволна регистрация, освен ако не са налице основания за задължителна регистрация.

2. Отпада задължението на физическите лица да прилагат служебните бележки към годишната си данъчна декларация, както и тяхното издаване вече ще става само при поискване от лицата.

3. Срокът за ползване на отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация се удължава до 31 март на следващата година.

4. Срокът за подаване подаване на декларацията по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за платени през годината доходи, различни от доходите от трудова дейност е до 28 февруари на годината, следваща годината, за която се подава декларацията.

5. Самоосигуряващи се лица ще подават декларации само по електронен път.

6. Отпада изискването за поставяне на печата на отчитащото се предприятие и печата на предприятието съставител върху изготвяните от него финансови отчети. Уточнява се, че в ГФО се вписват имената (т.е. собственото, бащиното и фамилното име) на ръководителя на предприятието и на съставителя на финансовия отчет, вкл. управителя на счетоводното предприятие, когато последното е съставител на финансовия отчет.

7. Предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период по смисъла на § 1, т. 30 от ДР на ЗСч. и които на основание чл. 38, ал. 9 нямат задължението да публикуват своите ГФО, декларират това обстоятелство с декларация, която на основание на чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч. се публикува в срок до 31 март на следващата година.

8. Промени в оборотите при търговия с общностни стоки за пристигания и/ или изпращания по Интрастат декларации, подавани от Интрастат оператори – лица, регистрирани по Закона за данък добавена стойност. Оборотите за всяка следваща календарна година се определят със заповед на Председателя на Националния статистически институт (НСИ). Праговете за деклариране за 2019 г. са:

за поток пристигания – 460 000 лв.;

за поток изпращания – 280 000 лв.

В изпълнение на чл. 3, ал. (2) от Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки, фирмите могат да проверят на интернет страницата на Националната агенция за приходите дали са задължени да подават Интрастат декларация.