2020

ПРОМЕНИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО И ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ, влезли в сила от 1-ви януари 2020 г.

1. Минималният месечен размер на осигу­рителния доход за самоосигуряващите се лица се увеличава на 610 лв.

2. Минималният месечен размер на осигури­телния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители става 420 лв.

3. Максималният месечен размер на осигури­телния доход не се променя и остава 3000 лв.

4. Здравната осигуровка за безработните лица и за лицата в неплатен отпуск се изчислява върху 305 лв. и е в размер на 24,40 лв.

5. Размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете от една до 2-годиш­на възраст е 380 лв.

6. Право на семейни помощи за деца имат семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца от дата на подавате на заявлението, по-нисък или равен на 400 лв. Размерът на месечните помощи е, както следва:

 • за семейство с едно дете – 40 лв.;
 • за семейство с две деца – 90 лв.;
 • за семейство с три деца – 135 лв.;
 • за семейство с четири деца – 145 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.

При средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца в размер от 400,01 лв. до 500 лв. включително размерът на месечната помощ е 80 на сто от размера на помощта, посочен по-горе.

7. Разширен е обхвата на осигурените лица, упражняващи дейност като треньори или професионални спортисти в спортен клуб. Полагането на труд от тях вече се регламентира като „трудови правоотношения“.

8. Минималният дневен размер на обезщетението за безработица за 2020 г. е 9,00 лв., а максималният дневен размер – 74,29 лв.

9. От 01.01.2020 г. е в сила ново увеличение на възрастта и осигурителния стаж за пенсиониране. Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива, както следва:

 • за жени – възраст: 61 г. 6 м., осигурителен стаж: 35 г. 10 м.;
 • за мъже – възраст: 64 г. 3 м., осигурителен стаж: 38 г. 10 м.

Минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж:

 • от 1 януари до 30 юни 2020 г. – 219,43 лв.;
 • от 1 юли до 31 декември 2020 г. – 250,00 лв.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях се запазва на 1200 лв.

От 1 юли 2020 г. пенсиите, отпуснати до края на 2019 г., се увеличат с 6,7%.

При  недостигане на посочените условия за възраст и стаж, правото на пенсиониране възниква при навършена възраст 66 г. 6 м. и при поне 15 години осигурителен стаж. Размерът на пенсията е, както следва:

 • от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2020 г. – 186,52 лв.;
 • от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2020 г. – 212,50 лв.

Осигурителната вноска за закупуване на един месец осигурителен стаж за завършено висше или полувисше образование, както и за недостигащ осигурителен стаж при пенсиониране (до 5 години) е в размер на 120,78 лв.

ПРОМЕНИ В ОБЛАСТТА НА ДАНЪЧНОТО и СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, влезли в сила от 1-ви януари 2020 г.

1. При последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец, и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице.  

Дейността се приема, че е еднородна, когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики:

 • предлаганите стоки или услуги,
 • ползваните активи,
 • персонала,
 • търговската марка/наименованието на обекта,
 • доставчиците/клиентите.

Съществува изключение – при прекъсване на дейността за повече от един месец от датата на преустановяване на дейността от предходното лице и датата на започване на дейността от следващото лице.